Polisanet

Ubezpieczenie majątkowe

Majątek przedsiębiorstwa to najważniejszy składnik każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. W oparciu o funkcjonowanie poszczególnych składników majątku generowane są przychody. Ryzyko utraty lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu wchodzącego w skład majątku niesie ze sobą natychmiastowe straty finansowe wynikające z przestoju produkcji czy obniżenia jakości oferowanych usług. Dlatego tak ważne jest by ubezpieczenie mienia obejmowało nie tylko wszystkie składniki majątku, ale także by koncentrowało zakres ochrony zwłaszcza na tym majątku, który zapewnia podstawowe funkcjonowanie firmy.

POŻAR I INNE ZDARZENIA LOSOWE

już od 21 zł miesięcznie
Składniki majątku mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową na zasadzie ubezpieczenia ryzyk nazwanych – gdzie ochrona obejmuje ściśle wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe lub na zasadzie tzw. „ubezpieczenia od wszystkich ryzyk” gdzie ochroną ubezpieczeniową zostają objęte wszystkie zdarzenia za wyjątkiem tych, które są wyraźnie wyłączone.

Ubezpieczenie takie obejmuje m.in. szkody spowodowane przez:

– ogień,
– powódź,
– uderzenie pioruna,
– huragan,
– osuwanie się ziemi,
– kradzież z włamaniem,
– wandalizm .

D&O UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I KIEROWNICTWA

już od 21 zł miesięcznie

Decyzje podejmowane przez członków Zarządu i Rad Nadzorczych mają wpływ na przedsiębiorstwa jak i życie prywatne członków tych organów, ponieważ odpowiadają oni całym własnym majątkiem za podejmowane działania lub zaniechania służbowe. Taka sytuacja może powodować niechęć do podejmowania trudnych decyzji. Aby zapewnić członkom Zarządu i Rad Nadzorczych swobodę działania, niezbędne jest zagwarantowanie im ochrony prywatnego majątku przed konsekwencjami działań służbowych.

Polisa D&O pokryje m.in.:

– koszty postępowań prawnych i odszkodowań z tytułu odpowiedzialności członków kierownictwa za szkody wynikające z zarządzania,

– odszkodowania z tytułu odpowiedzialności spółki za czyny bezprawne pracodawcy,

– koszty obrony spółki,

– odpowiedzialność spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi spółki.

Ubezpieczenie D&O

Podstawowym zadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) członków zarządu, zwanego również D&O (ang. Directors and Officers), jest ochrona ubezpieczeniowa osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie spółki z tytułu zobowiązań spowodowanych błędnymi decyzjami.

Zakresem ochrony są objęte szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim związane z wykonywaniem przydzielonych zadań. Odpowiedzialność osoby sprawującej funkcje wykonawcze kształtowana jest w wymiarze cywilnoprawnym.