Polisanet

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego to pakiet ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych dla osób fizycznych (rolników) posiadających gospodarstwo rolne. Ubezpieczenie obejmuje kompleksowo, jedną polisą, ubezpieczenie budynków, mienia ruchomego, zwierząt gospodarskich, pojazdów wolnobieżnych, a także odpowiedzialność cywilną związaną z posiadaniem gospodarstwa rolnego i w życiu prywatnym.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA ROLNE

już od 12 zł miesięcznie

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003 r., każda osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne przekraczające łącznie 1 ha i opłacająca w części lub w całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych.

Ochroną tego ubezpieczenia objęte są szkody spowodowane przez:

– rolnika,

– osobę pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo,

– osobę pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika,

– powstałe na skutek działania lub zaniechania, które musi mieć związek z posiadanym gospodarstwem rolnym.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA ROLNE

już od 15 zł miesięcznie

Dobrowolne ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jest mało popularnym wśród rolników ubezpieczeniem mimo, że skarb państwa dotuje obecnie aż 65% wysokości składki. Dotowane ubezpieczenie upraw lub zwierząt hodowlanych spełnia swoje funkcje dopiero po rozszerzeniu ochrony o dopasowane do konkretnego rolnika zakresy ochrony takie jak np:

– skutki wystąpienia pożaru,

– ryzyko wstrzymania dostaw prądu,

– szkody spowodowane upałem,

– utratę produkcji mleka,

-szkody spowodowane rażącym niedbalstwem pracownika.

Ubezpieczenia rolne

Straty w uprawach rolnych szacowane są przez 1298 komisji powołanych przez wojewodów, które działają w 1250 gminach. Według danych z początku sierpnia 2019 r. w 134 289 gospodarstwach rolnych – na powierzchni 1805,5 tys. ha upraw straty spowodowane przez suszę oszacowano na 1087,955 mln zł.