Polisanet

UBEZPIECZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH CAR

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR to dodatkowa polisa, zapełniająca, na każdym z jej etapów, pełną ochronę przed różnymi szkodami, w tym i przed szkodami na osobach trzecich. Jest ona przypisana do konkretnej budowy.

Ubezpieczenia prac budowlano-montażowych CAR/EAR zawierane są przez przedsiębiorstwa budowlane, generalnych wykonawców robót budowlanych, inwestorów i inwestorów zastępczych lub właścicieli nowo powstających obiektów.

Ubezpieczenie CAR/EAR zawierane jest na cały okres prowadzenia prac, od robót związanych z budową fundamentów, do ostatecznego odbioru inwestycji, włączając w to testy urządzeń i okres konserwacji.

 Ubezpieczenia CAR/EAR dzielimy na:

ubezpieczenia ryzyk budowy (CAR, ang. Erection All Risk), zwaną również ubezpieczeniem wykonawców od wszelkich ryzyk związanych z realizacją prac budowlanych,

ubezpieczenie ryzyk montażu (EAR, ang. Contractors’ All Risk), obejmującą ochroną ubezpieczeniową ryzyka związane z montażem wszelkiego rodzaju maszyn mechanicznych, elektrycznych, ciągów technologicznych itd.

 Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczony kontrakt, tj. wszelkie prace związane z całościowym przygotowaniem i wykonaniem projektu oraz budową lub montażem (ubezpieczanego obiektu), z włączeniem, jednakże bez ograniczenia do, wszystkich prac przygotowawczych i pomocniczych, a także wszelkich prac stałych i tymczasowych, oraz wszystkich materiałów wykorzystywanych w kontrakcie obejmującym obiekty budowane, wznoszone lub instalowane. Zakres ubezpieczenia dzielimy na:

– Sekcja I

Sekcja I dotyczy ubezpieczenia szkód materialnych i obejmuje wszystkie ryzyka fizycznej utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia. Ochroną ubezpieczeniową pozostają objęte szkody powstałe w miejscu ubezpieczenia i w trakcie okresu ubezpieczenia wskutek nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia. Istnieje domniemanie, że szkody nie będące wyraźnie wyłączone są objęte ochroną ubezpieczeniową. Najczęstsze przyczyny strat, które podlegają odszkodowaniu w ramach polisy C.A.R. są następujące:

·         pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek samolotu, zalanie, skutki akcji ratunkowej,

·         powódź, deszcz nawalny, śnieg, lawina, wichura,

·         zapadanie się lub osuwanie gruntu, osuwanie się skał,

·         włamanie, kradzież;

·         złe wykonawstwo, akty wandalizmu, błąd ludzki.

 – Sekcja II

Sekcja II ubezpieczenia CAR dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest jednak tylko odpowiedzialność cywilna deliktowa. W żadnym przypadku ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktu.

Prace budowlane, które mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową:

·         budynki,

·         obiekty (np. konstrukcji żelbetowej),

·         zbiorniki, mosty,

·         drogi,

·         tamy,

·         porty, nadbrzeża, doki,

·         tunele,

·         prace ziemne (np. niwelacja terenu, wykopy).

 

Formy polisy budowlano – montażowej:

Ubezpieczenie kontraktów indywidualnych. Ubezpieczeniem objęty może zostać pojedynczy zgłoszony kontrakt na prace budowlane lub montażowe

Ubezpieczenie generalne – otwarte pokrycie (open cover). Dla wszystkich kontraktów rozpoczynających się w okresie umowy ubezpieczenia, aż do ich zakończenia.

 

Miejsce Ubezpieczenia:

– Teren placu budowy wraz z najbliższym otoczeniem – polisa indywidualna.

– Teren RP lub teren określony co do obszaru – dla polisy obrotowej

 oraz jako opcje:

– w czasie transportu (materiały, urządzenia, instalacje, wyposażenie placu budowy)

– w miejscach składowania poza terenem placu budowy lub montażu (materiały, urządzenia, instalacje).